Lisensavtale for bruk av liQvi for bedrift

Denne avtalen regulerer forholdet mellom MK liQvi AS og kunden vedrørende bruk av liQvi analyseverktøy (‘liQvi‘).

 

Avtalens mål

Nærmere beskrivelse er beskrevet i avsnittene nedenfor. Målet med denne avtalen er å:
 

 • Gi kunde bruksrett til liQvi

 • Sikre Kunde eierskap og konfidensialitet i forhold til egne data

 • Regulere merkantile forhold

 

Kundens rettigheter og plikter

 • Tilgang og bruksrett til liQvi, samt support gjennom de kanaler MK liQvi AS definerer

 • Eiendomsrett til registrerte data.

 • MK liQvi oppretter én masterbruker for nye kunder

 • Support ytes til kundens masterbruker og bedriftens masterbruker har ansvaret for å yte support videre til evt. andre interne brukere.

 • Kunden er selv ansvarlig for kvaliteten av eventuell rådgivning som gis på bakgrunn av liQvis analyseverktøy.

 • Rett til tilgang på nye versjoner av liQvi under avtalens gyldighet

 • Plikter å bruke liQvi i tråd med alminnelig god norsk forretningsskikk
   

MK liQvi AS sine rettigheter og plikter ved inngåelse av denne avtalen

 • Ikke gi uvedkommende/tredjepart tilgang til sensitive regnskapsdata om kunden unntatt ved lovplikt.

 • Rett til å gjøre endringer og oppgraderinger i liQvi

 • Rett til å logge og analysere bruksmønstre og data for på den måten å tilby økt funksjonalitet og forbedringer så lenge anonymiteten ivaretas. Dette betyr for eksempel å bruke registrert hoved- og underkategorier og foreslå denne for nye kunder så lenge det ikke kan spores hvem som gjorde denne registreringen i utgangspunktet.

 • Rett til å endre pris og prismodell. Dersom endringer overstiger konsumprisindeksen skal MK liQvi AS varsle kunde minst tre måneder før denne endringen trer i kraft

 • Ved eventuelle feil eller mangler i liQvi er MK liQvi AS erstatningsansvar uansett oppad begrenset til beløpet kunden årlig betaler i abonnement for liQvi med fradrag for eventuell etableringsavgift.

 • Ved manglende betaling fra Kunde har MK liQvi AS rett til å sperre tilgang til liQvi etter 2 purringer.

 • Rett til å transportere denne avtalen

 

Fakturering

 • Fakturering skjer hver halvår og på forskudd for å redusere administrasjonskostnader. Ved eventuell oppsigelse får Kunde tilbakebetalt eventuelt utestående beløp som regnes fra neste kalendermåned.

 • Fakturering finner sted når avtalen er signert.

 • Ved bestilling av ”Startpakke” er 6 måneders support inkludert i prisen. Omfanget av brukerstøtten er begrenset oppad til 20 timer.

 • Avtalen anses som signert når bestilling fra Kunde er mottatt.

 • Prisen gjelder pr foretak etter gjeldende prisliste

 • Oppgitte priser er uten mva

 

 

Diverse

E-post er gyldig kommunikasjonsform i alle aspekter som gjelder denne avtalen. E-postadresse til MK liQvi AS er post@liqvi.no. Kundes e-post er adressen som er registrert på selskapets profil i liQvi. Oppdatering av denne er Kundes ansvar.

 

Avtalens varighet

Denne avtalen kan sies opp med virkning fra neste kalendermåned av Kunden og med tre måneders varsel av MK liQvi AS

 

Tvister

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal avgjøres ved voldgift i Norge i henhold til den norske tvistemålslovens regler. Norsk lov skal legges til grunn. Oslo regnes som verneting ved tvistehåndtering.